Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.SPORTEQUIP.PL

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sportequip.pl prowadzony jest przez CENTURION CONSULTING GRZEGORZ DĄBROWSKI, ul. Klonowa 1a, 62-860 Szałe/ k.Kalisza, telefon i adres e-mail: +48 62 763 54 19, biuro@sportequip.pl, NIP: 7541173891, REGON: 532230521

2.     Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.sportequip.pl.

3.     Definicje:

a)   Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.sportequip.pl.

b)   Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określający w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz warunki i zasady składania Zamówienia,

c)   Sprzedawca – CENTURION CONSULTING GRZEGORZ DĄBROWSKI, ul. Klonowa 1a, 62-860 Szałe/k.Kalisza, telefon i adres e-mail: +48 62 763 54 19, biuro@sportequip.pl, NIP: 7541173891, REGON: 532230521

d)   Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e)   Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f)    Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g)   Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, które określa w szczególności rodzaj i liczbę zamówionych Produktów,

h)   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

i)    Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

j)    Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

k)   Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

l)    Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

m)  Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

n)   Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6.,

o)   Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 7.,

4.     Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a)   umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,

b)   umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży,

c)   prowadzeniu Newslettera.

5.     Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest prawidłowe dokonanie rejestracji, które następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, a tym samym podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6.     Przed wypełnieniem Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

7.     Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@sportequip.pl.

8.     W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

9.     Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

10.   Do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego www.sportequip.pl, niezbędny jest:

a)      komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 1024 na 768 pikseli (minimalna rozdzielczość ekranu),

b)      przeglądarka stron internetowych, spełniająca minimalne wymogi określone poniżej:

·         Internet Explorer w wersji 8.00 lub nowszej z włączoną obsługą cookies,

·         Mozilla Firefox w wersji 25.00 lub nowszej z włączoną obsługą cookies,

·         Google Chrome 31 lub nowszej z włączoną obsługą cookies,

·         Safari 7 lub nowszej z włączoną obsługą cookies,

·         Opera 17 lub nowszej z włączoną obsługą cookies,

c)   włączona obsługa Java Script,

d)   klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

11.  Zapytania i reklamacje mogą̨ być́ kierowane na adres biuro@sportequip.pl lub pod numerem telefonu: 505 061 581 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

12.  Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego 

13.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.     Sprzedawca może pozbawić́ Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również̇ może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego terminu na zastosowanie się do żądania Sprzedawcy, w szczególności kiedy Kupujący dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a także gdy:

a)   podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)   dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących Sklepu internetowego,

c)   dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

2.     Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać́ powtórnej rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sprzedawca podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.     Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

a)   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń́,

c)   niepodejmowania działań́ takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.

e)   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

§ 3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1.     Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Unii Europejskiej.

2.     Kupujący może złożyć Zamówienie wyłącznie poprzez złożone wcześniej Konto.

3.     Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami, chyba, że w opisie przedmiotu zaznaczono inaczej.

4.     Zamówienie, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, może być składane 7 dni tygodniu przez 24 godziny na dobę.

5.     W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.

6.     Wybór zamawianych Produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

7.     W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Kupujący ma możliwość́ modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się̨ wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Natomiast w sytuacji, kiedy Kupujący będzie chciał dokonać zmian w danych po skutecznym złożeniu Zamówienia, powinien on niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

8.     Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać́ informacje dotyczące:

a)   zamówionych Produktów,

b)   jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują̨),

c)   wybranej formy płatności,

d)   wybranego sposobu dostawy,

e)   czasu dostawy.

9.     Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10.  Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzającej wiadomości e-mail.

11.  Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu.

12.  Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki) jest zgodny z opisem przy zamówionym produkcie.

13.  Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

14.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 

§ 4. PŁATNOŚCI

 

1.     Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych lub innych dostępnch walutach i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.


2.     O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.


3.     Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).


4.     Kupujący niebędący osobą fizyczną w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.


5.     Kupujący ma możliwość wyboru następujących form płatności:

a)   przelew z góry na rachunek bankowy,

b)   płatność za pobraniem.

6.     Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

7.     W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w pkt 5 a) niniejszego paragrafu, Produkt wysyłany jest do Kupującego w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie bankowym Sprzedawcy nr 30 2030 0045 1110 0000 0125 7170. W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia.

8.     W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu Produkty są wysyłane w terminie zgodnym z opisem przy zamówionym produkcie, a płatność za Zamówienie dokonywana jest u przedstawiciela firmy kurierskiej.

9.     W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w pkt 5 a) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

10.  Płatności dokonywane online w Sklepie internetowym obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61) 847-52-64, fax: (61) 847-08-38, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

 

11. Dokonana zapłata na poczet złożonego zamówienia ma charakter zaliczki, która w momencie realizacji dostawy będzie zaliczona na poczet zapłaty za dostarczony towar. W przypadku niemożności zrealizowania złożonego przez stronę internetową zamówienia, zaliczka podlega zwrotowi adekwatnie do stopnia realizacji złożonego zamówienia.

 

 

§ 5. DOSTAWA

 

1.     Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru wyznaczonego poprzez sklep internetowy i odbywa się̨ pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

2.     Kupujący może wybrać następujące sposoby dostawy zamówionych Produktów:

a)   dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską (przesyłka kurierska standardowa lub pobraniowa)

3.     Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4.     Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5.     Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

6.     Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad, chyba że w opisie produktu zaznaczono inaczej.

9.     Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.     Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2.     Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

a)   świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)   umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c)   umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d)   umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e)   umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f)    szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g)   umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h)   umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i)    umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j)    dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k)   umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

l)    umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m)  umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.     Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4.     Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5.     Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6.     Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.     Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.     Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9.     W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.  Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 7. REKLAMACJA

 

I.              Reklamacje dotyczące Produktów

1.   Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

2.   W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

3.   Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.

4.   Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT) lub jego kopię.

5.   Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

6.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać zatytułowane „Reklamacja” i należy je skierować na adres pocztowy:

CENTURION CONSULTING

ul. KLONOWA 1A

62-860 Szałe

Lub przesłać drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@sportequip.pl.

7.   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.   Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni w formie pisemnej – drogą pocztową lub elektroniczną. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

9.   Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.

10. Sprzedawca rości sobie prawo do bezpłatnego usunięcia wady produktu

11. Różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

12. Powyższe, dotyczy wyłącznie Kupujących będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 

II.            Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

1.   Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się̨ usunąć́ w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2.   Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3.   W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub przerw technicznych w funkcjonowaniu Sklepu internetowego www.sportequip.pl Kupujący powinien powiadomić Sprzedawcę o powyższym.

4.   Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem www.sportequip.pl. Kupujący może zgłaszać drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@sportequip.pl.

5.   W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej www.organique.pl oraz swoje żądanie.

6.   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.   Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

8.   Odpowiedź na reklamację dotyczącą funkcjonowania strony internetowej  Sklepu wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Kupującego.

 

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.     Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).

2.     Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu.

3.     Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4.     Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

5.     Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.sportequip.pl.

 

§ 9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

1.     Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.sportequip.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.


2.     Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.sportequip.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.


3.     Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.sportequip.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.


4.     Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3.     Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4.     Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

6.     Regulamin obowiązuje od dnia 07.07.2015 roku.

 

formularz odstąpienia od umowy

formularz reklamacyjny